Hoe krijg ik inzicht in mijn servicekosten

Jaarlijkse servicekostenafrekening

In de huurovereenkomst wordt bepaald welke services via de verhuurder worden verzorgd. Veelal gaat het daarbij om zaken als onderhoud, energie, schoonmaak algemene ruimten en glasbewassing. Maar ook receptiediensten, catering en beveiliging kunnen hier onderdeel van uitmaken. De huurder betaalt hiervoor een voorschot. Eens per jaar volgt de eindafrekening op basis van de daadwerkelijke kosten. En dat valt financieel veelal tegen! Hoe krijg ik grip op mijn servicekosten?  

Top 10 tips servicekosten

  1. Bedenk bij een besluit over aanhuur dat in tegenstelling tot de gepresenteerde huurprijzen, de hoogte van de servicekosten geen enkele zekerheid biedt. Het gaat immers om een voorschot. Als verhuurders zich nadrukkelijk onderscheiden met lage servicekosten vraag dan om een garantie dat de servicekosten niet hoger zullen uitkomen dan zeg maximaal 15% boven het gepresenteerde seervicekostenniveau.
  2. Neem kennis van de verdeling van de onderhoudskosten tussen huurder en verhuurder. Dit is beschreven in de Algemene Voorwaarden ROZ artikel 11.In algemene zin zijn de kosten van regulier en correctief onderhoud voor rekening huurder. Groot onderhoud is voor rekening verhuurder. Wees derhalve alert op situaties waarbij steeds terugkerende storingen niet adequaat (lees vervanging) worden opgelost.
  3. Bedenkt dat in geval de huurder zelf zorgdraagt voor het onderhoud hij aan het einde van de huurovereenkomst dient te bewijzen dat hij het bewuste onderhoud ook naar behoren heeft uitgevoerd. Zo niet dan kunnen daar serieuze claims uit naar voren komen.
  4. Wees kritisch over de aard en omvang van de diensten die onderdeel uitmaken van de servicekosten. Merk op dat je als huurder hierin inspraak hebt.
  5. Vraag altijd om een specificatie van de kosten per dienst. Probeer te beoordelen of sprake is van een marktconforme prijsstelling.
  6. Onderzoek of sprake is geweest van een zorgvuldige aanbesteding van de verschillende diensten en of mogelijke inkoopkortingen daadwerkelijk toekomen aan de huurders.
  7. Zorg voor helderheid over de wijze waarop de kosten van de verschillende diensten worden doorbelast. Ingeval dit plaatsvindt op basis van m² check dan of alle m² hierin zijn meegenomen. Wees kritisch op de effecten van leegstand op de hoogte van de servicekosten van de zittende huurders.
  8. Veelal is sprake van een vergoeding van 5% over de servicekosten voor de beheerder. Zorg dat in ieder geval bij de kosten van energielevering geen sprake is van een dergelijke opslag.
  9. Zorg dat de beheerder tijdig (bij voorkeur vóór 1 juli) met zijn eindafrekening komt. Mogelijke aanpassingen qua dienstverlening en/of kostentoedeling kunnen dan nog voor het einde van het lopende jaar worden doorgevoerd.
  10. Bedenk dat je zelf ook wat kunt doen aan de hoogte van je servicekosten. Pas je gedrag aan (bijv. sluit je computer eind van de dag af, doe het licht uit, etc.) en spoor je verhuurder aan initiatieven te nemen op het vlak van duurzaamheid.

Handige links servicekosten

Servicekosten en mijn huurcontract

Servicekosten en duurzaamheid