Kritisch doch objectief

Het inzichtelijk maken van de kantoorgebruikersmarkt met daarbij een diversiteit aan spelers, is geen eenvoudige opgave. Uiteraard zijn er de transactiegegevens van VastGoedMarkt / PropertyNL en de diverse marktonderzoeken van de grote makelaarskantoren. Maar over de spelers zelf is nauwelijks objectieve informatie beschikbaar en ontbreekt het aan standaards qua definiëring en rubriceringen. Ook de brancheorganisaties bieden weinig uitkomst.

Reden voor ons om te kiezen voor een pragmatische benadering gericht op de regel en niet op de uitzondering, maar wel steeds voorzien van een toelichting. Het gaat daarbij om de toegevoegde waarde van de content voor de gemiddelde kantoorgebruiker. Doel is het geven van een onafhankelijk en zo objectief mogelijk beeld van markt, topics en spelers. Uiteraard kritisch. Want juist daarin zit de kracht van Kantorenwizard.nl.

De gemiddelde kantoorgebruiker wordt hier gedefinieerd als een partij met een omvang indicatief van 25 tot 1.000 medewerkers, gehuisvest in een of enkele kantoren en die niet beschikt over een professioneel inhouse (her)huisvestingsteam.

Focus Kantorenwizard.nl

De focus van Kantorenwizard.nl ligt bij de spelers waar een gemiddelde kantoorgebruiker mee in aanraking komt in geval van huurcontractverlenging en / of herhuisvesting. Het gaat dan primair om de rol van makelaar, huisvestingsadviseur, projectmanager en Design & Build aannemer. Deze demarcatie komt mede voort uit de trend in de markt dat de grote landelijke spelers steeds meer een combinatie van deze diensten aanbieden. Op zich leidt dit voor de kantoorgebruiker tot een 'naadlozer' totaal dienstenaanbod. Keerzijde is echter dat het er allemaal niet transparanter op wordt en het steeds moeilijker wordt partijen onderling te vergelijken.

Toelichting gehanteerde methodieken

Transparantie staat hoog in ons vaandel. Reden om hier een toelichting op te nemen over de gehanteerde methodieken bij de verschillende onderdelen van Kantorenwizard.nl. Niet zo zeer om met derden hierover in discussie te gaan maar om partijen inzage te geven in onze overwegingen en keuzes.

Verzoek tot wijziging en / of verwijdering

In geval wij in onze ijver uw organisatie te kort hebben gedaan doordat wij zaken hebben gemist of fout hebben geïnterpreteerd, dan spijt ons dat terdege en zijn wij uiteraard graag bereid deze omissies per direct te corrigeren. Het enige wat wij van u vragen is daarbij gebruik te maken van ons contactformulier aangezien het voor ons vanwege zorgvuldigheidsprincipes niet mogelijk is om dergelijke verzoeken mondeling in behandeling te nemen. Voor de goede orde wijzen wij u erop dat wij ons qua content uitsluitend kunnen baseren op informatie beschikbaar in het publieke domein.

 

Kantorenwizard.nl biedt een objectieve kijk op huisvestingsvraagstukken.