Hoe vind ik de 'juiste' makelaar en / of adviseur

Hoe selecteer / contracteer je een makelaar of adviseur als je die wereld eigenlijk niet kent en derhalve het speelveld niet geheel overziet? Reden voor ontwikkeling van de Kieswijzer.

De Kieswijzer tracht allereerst de markt van makelaars en adviseurs inzichtelijk te maken. Voorwaarde daarbij is objectiviteit. Betekent dat we vooralsnog beperkt zijn tot informatie beschikbaar in het publieke domein waardoor de prijs en kwaliteit van de dienstverlening buiten beschouwing blijft.

Naast het inzichtelijk maken van de markt richt de Kieswijzer zich op het creëren van een kwalitatieve match tussen vraag en en aanbod. Door middel van een aantal vragen inclusief een uitgebreide toelichting, worden de eisen / wensen van de kantoorgebuiker vastgesteld. Vervolgens worden deze gematcht met het profiel van de dienstenaanbieders.

De kieswijzer is primair gericht op voorlichting en bewustwording. De uitkomsten moeten in dat kader dan ook gezien worden als een suggestie en nimmer als een bindend kiesadvies. Dit mede omdat belangrijke selectie-aspecten zoals prijs en kwaliteit geen onderdeel uitmaken van het kiesadvies.

Kieswijzer makelaars

Sprake is van een grote verscheidenheid aan makelaars actief op de kantorenmarkt o.a. qua dienstverlening, marktgebied en omvang. Om hier meer structuur in aan te brengen hebben wij een rubricering gemaakt naar landelijke (inter)nationale makelaars, regionaal specialisten en makelaars die uitsluitend optreden voor huurders. 

In de Kieswijzer maakt de kantoorgebruiker door middel van beantwoording van een aantal vragen een voorkeursprofiel aan. Alle vragen worden uitvoerig toegelicht met betrekking tot de relevantie en de opties. De belangrijkste drivers bij de vaststelling van het voorkeursprofiel zijn:

Vervolgens wordt voor de partijen die voldoen aan het voorkeursprofiel bepaald wat hun performance is in de regio waar dit specifieke huisvestingsvraagstuk speelt. De basis hiervoor zijn de door VastGoedMarkt geïdentificeerde aanhuurtransacties (2016). Uitkomst is een shortlist op volgorde van aanhuurperformance, van 3 tot 5 partijen. In geval er minder partijen matchen met de vraag, dan wordt voorzien in een maatwerkadvies.

Het is ons bekend dat de data van VastGoedMarkt beperkingen kent. Zo worden zeker niet alle transacties gemeld (concurrentie overwegingen, vertrouwelijkheid) en zijn de meldingen ook niet altijd compleet (ontbreken aanhuurmakelaars). Echter wij achten het bestand voldoende representatief voor ons doel. Bovendien is het op dit moment het beste databestand beschikbaar. Mogelijk resulteert de invloed van Kantorenwizard.nl tot een grotere meldingsbereidheid en derhalve op termijn tot een representatiever bestand. 

In het uitgebreide advies wordt verder inzage gegeven in de positie van de geselecteerde makelaars op het vlak van verhuur (2016). Tevens wordt door middel van een doorklik toegang geboden tot de stamkaarten van de geselecteerde makelaars. Naast algemene gegevens wordt inzicht gegeven in de overall performance van partijen (listing Property.nl 101 makelaars / aan- en verhuur performance op basis van VGM 2015 / 2016). Tenslotte is een webrating opgenomen waarmee gemeten op 20 aspecten een oordeel wordt gegeven over de website van partijen in termen van informatie, transparantie en presentatie. De stamkaarten zullen worden aangevuld met actualiteiten.

Kieswijzer advies, projectmanagement en realisatie

De markt voor advies, projectmanagement en realisatie kent eveneens een grote verscheidenheid. Ook hier heeft rubricering plaatsgevonden en wel in raadgevend ingenieurs, huisvestingsadviseurs, projectmanagers en Design & Build leveranciers. Sprake is van vele overlappen. Reden om partijen te benaderen met het verzoek om hier zelf informatie voor aan te leveren. Helaas hebben slechts enkelen hier gehoor aan gegeven. 

In de Kieswijzer maakt de kantoorgebruiker ook hier door middel van beantwoording van een aantal vragen een voorkeursprofiel aan. Vervolgens vindt toetsing plaats of dit profiel aansluit bij de aard van de organsatie en de omvang van het huisvestingsvraagstuk. De uitkomsten worden samen met de makelaarselectie direct op het scherm getoond.

In het uitgebreide advies wordt een overzicht gegeven van 5 partijen die voldoen aan het voorkeursprofiel. Door middel van een doorklik wordt toegang geboden tot de stamkaarten van de geselecteerde partijen waarbij ook hier een webrating is opgenomen. Gemeten op 17 aspecten wordt een oordeel gegeven over de website van partijen in termen van informatie, transparantie en presentatie. Tevens is voorzien in een doorklikmogelijkheid naar een totaaloverzicht van raadgevend ingenieurs, huisvestingsadviseurs, projectmanagement bureaus en Design & Build leveranciers.

Kantorenwizard.nl biedt een objectieve kijk op huisvestingsvraagstukken.